Lyssnare Utan Gränser erbjuder verktyg för att utveckla emotionell intelligens, gott ledarskap och gott samarbete. Vi vänder oss till biståndsarbetare, aktivister, samt politiskt och socialt engagerade individer. Vi arbetar både i utvecklade länder och utvecklingsländer.

Vår vision

är en rättvis och human värld​,​ som är möjlig med hjälp av vår​a​ ​samtalsverktyg och ledarskapsutbildningar​.

 

Att lyssna och bli lyssnad på

Våra verktyg är utformad​e​ för både individer och grupper som bestämt sig för att förbättra livsförhållanden här på jorden.​ ​​Genom verktyg​en​ vi​ ​tillhandahåller lär ​du ​dig att turas om att ​uppmärksamt ​lyssna och bli lyssnad på av människor omkring dig. ​​Ni lär er ​samtala med varandra på ett ​väldigt omtänksamt och stärkande ​sätt​​.

Det handlar om mer än att bara passivt lyssna. När vi blir trygga med metoden och varandra, lär vi oss att börja utmana varandra på kraftfulla och omtänksamma sätt.
Våra metoder är beprövade och ger fantastiska resultat ​för både privatpersoner och arbetskolleger.

Tillsammans möter vi varandra genom att aktivt lyssna på ​varandra och verkar för en human värld!

 

Vår organisation

Vi är en ideell demokratisk förening som inte är knutet till något parti eller religion.

Läs gärna våra stadgar.

 

En rättvis och human värld – vi vet att det är möjligt!

Vi utgår från antagandet att alla människor är i grunden samarbetsvilliga och goda. Det handlar inte om att vara naiv. Människor gör saker som inte är intelligenta eller goda. Men vi har upptäckt att om vi utgår från att det i varje människa finns en kärna av ödmjukhet och godhet, så blir varje individ mer spännande och intressant att vara med. Vi har också sett att när vi människor får möjlighet att föra bearbetande samtal, så börjar vi agera mer rationellt, samarbetsvilligt och ”gott”.

Relationer och beteendemönster

Mot bakgrund av detta grundantagande är det naturligt för en människa att ha bra relationer med andra, att tänka väl, att handla klokt och framgångsrikt samt att njuta av livet.
Varje människa samarbetar och hand­lar utifrån denna grundtanke alltid klokt, utom när stela tanke- och be­teende­mönster som härstammar från känslo­mässiga blockeringar kommer i vägen.

Vårt ​flexibla​ ​och smarta​ ​tänkande och beteende ersätts då av irrationella handlingar, nega­tiva känslor, misslyckat samarbete eller misslyckad kommunikation. Dessa stela mönster är kvarlevor efter fysiskt eller känslomässigt smärtsamma upplevelser, många av dem från barndomen, från vilka vi aldrig helt och hållet repat oss. Mönstren aktiveras när något i den rådande situationen påminner oss om tidigare tillfällen då vi farit illa.
De kvardröjande effekterna från smärt­samma upplevelser kan elimineras genom naturliga känsloutlevelser (till exempel gråt, skratt, gäspningar, och darrningar). Efter sådan känsloutlevelse är en män­niska förmögen att tänka klarare och att omvärdera det som hände när hon tidigare for illa.

En del av den sociala fostran lär oss att inte leva ut känslor. Det sker genom budskap som ”Gråt inte”, ”Var en stor pojke” och så vidare. Dessa budskap hindrar frigörelse från våra blockeringar, och leder till en ökande uppsättning stela mönster och anspänning. När vi blivit vuxna har detta allvarligt begränsat vår ursprungliga förmåga att få bra relationer med andra, att ha framgång och njuta av livet. Det hindrar också våra framsteg mot ett samhälle som stödjer alla män­niskor till att blomstra i samverkande, re­spekt­fulla relationer.

Den naturliga förmågan att åter­hämta sig från mönster och svårigheter är en väldigt viktig del av konstruktiva samtal. Det första villkoret är en lyssnare, medhjälpare, som är uppriktigt int­res­serad, som förblir avslappnad inför våra känsloutlevelser och förstår hur pro­cessen med urladdning av känslor fun­gerar.

 

Förtryck

Många av våra mönster och block­e­ringar är resultatet av strukturellt påtvingade stelheter som vi kallar för­tryck (rasism ​och sexism​ ​till exempel). Varje vuxen i alla nu existerande samhällen har genom stela mönster fostrats till att fungera i roller som både förtryckt och förtryckare. (Till exempel kan samma person både vara förtryckt av rasism och i för­tryckar­rollen när det gäller kvinnoförtryck.)
Förtryck är inget oundvikligt, inget medfött hos oss människor. Förtryck uppstår och opererar bara på grund av stela mönster. Ingen människa​ ​skulle gå med på att underkasta sig förtryck om inte ett mönster av sådan underkastelse tidigare hade kommit till stånd i samband med att​ ​individen tidigare farit illa.​

​Ingen människa skulle heller någon­sin gå med på eller medverka till att för­trycka en annan människa om inte ett stelt mönster tidigare hade kommit till stånd. Så snart dessa mönster är på plats påverkas vi lätt till att agera irrationellt och förtryckande mot andra. Vi för­nedrar och förtrycker till och med oss själva och personer från den egna grup­pen när vi utsatts för förtryckande budskap så mycket att vi införlivat dem.

 

Rasism och andra förtryck orsakar en massa smärtsamma upplevelser för individer, både dem som utsätts för förtrycket och för dem som tillhör den förtryckande gruppen. Det är smärtsamt att se andra förtryckas och, på ett omedvetet plan, ännu mer smärtsamt att själv vara den som förtrycker andra. Dessa smärtsamma upplevelser leder till mönster som får oss att agera ut förtryck mot andra och att acceptera förtryck av oss själva och vår grupp.
Individer kan frigöras från effekterna av dessa smärtsamma upplevelser genom känsloutlevelser. Denna återhämtning ger individer styrka att organisera och kämpa på ett sätt som är nödvändigt för att avskaffa rasism och andra förtryck i seder och bruk och i samhället.

 

Konstruktiva samtal

är en metod för att befria människor från stela mönster och på så vis återta ett helt intelligent sätt att fungera. Kombinerat med strukturella förändringar bidrar de till att befria även samhället som helhet från stela mönster och förtryckande strukturer.

Konstruktiva samtal utförs genom att två eller flera individer turas om att lyssna på varandra och hjälpa varandra att befria sig från mönster och smärt­samma känslospänningar.

På grund av att ingen ekonomisk ersättning utväxlas mellan dem som ger varandra uppmärksamhet i dessa samtal, kan vem som helst, oberoende av sin ekonomiska situation, använda kon­st­ruk­tiva samtal. Liknande samtalsmetoder har använts för att eliminera rasism sedan sjuttiotalet.

 

Temamöte

Inom Lyssnare Utan Gränser deltar människor i temamöten och kurser där de utbyter samtalstid för att frigöra sig från rasismens påverkan. Våra temamöten och kurser är riktade till alla slags personer med olika bakgrund.