Kollegial handledning bidrar till att använda den samlade kunskapen och erfarenheten i personalgruppen för individens och gruppens utveckling. Den förenklar samarbete och gör det lättare att dra nytta av andra utbildningar personalen gått.

Med vår utbildning i kollegial handledning, i kombination med regelbunden grupphandledningstid, skapas ett kostnadseffektivt och verksamhetsutvecklande utrymme för reflektion och ventilering.

Samtidigt är ni med och stödjer vårt arbete i utvecklingsländer med att ge liknande samtalsverktyg till människor som inte har råd med utbildningar.

 

Kollegial handledning

 • Bygger teamkänsla
 • Fångar upp och stärker gruppens befintliga kompetens
 • Fångar upp och stärker individens specifika kompetens
 • Skapar trygghet som gynnar utveckling av metoder
 • Stärker gruppens och individens förmåga att utvecklas
 • Ger verktyg för gruppen och individen att ta sig ur låsta situationer
 • Är ett format både för regelbunden reflektion och för ad hoc-ventilering och kollegial handledning efter akuta situationer


Konstruktivt lyssnande

Kollegial handledning utgår från en samtalsform som vi kallar konstruktivt lyssnande.

Konstruktivt lyssnande har ett enkelt grundformat, inom vilket det går att fördjupa och utvidga innehållet så mycket som deltagarna tillåter. Metoden kan beskrivas som ett formaliserat samtal där det i korthet går ut på att deltagarna turas om att lyssna aktivt på och handleda varandra under tystnadslöfte.

Konstruktivt lyssnande innebär mer än att bara lyssna passivt. Du kommer bland annat att lära dig hantera känslor och bryta negativa tankemönster. Det finns metoder och tekniker för att handleda med olika perspektiv och mål:

 • Ventilera och bearbeta dagsaktuella händelser och utmaningar så att de inte leder till exempelvis hämningar, låsningar eller utmattningssyndrom.
 • Bearbeta tidiga, präglande upplevelser som påverkar individens arbetssituation idag.
 • Sätta och följa upp mål för önskade resultat.
 • Målet med en enskild session kan vara att fokusera på utveckling eller att vara mer nöjd med sig själv och sin omgivning.

Metoden innehåller också djup kunskap om och förståelse för olika sorters förtryck och diskriminering: kön, ålder, etnicitet, klass, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och identitet, språk osv.

Vi har sätt att bearbeta upplevelser av förtryck och diskriminering för att motverka att dessa fortsätter att begränsa och hindra den som utsatts.

Vi har också utvecklat metoder för personer som tillhör normen, den grupp som oftast omedvetet står för omedveten diskriminering, att bearbeta sina fördomar, sin okunskap och sitt bemötande på ett sätt som reducerar risken för diskriminerande attityder och handlingar.

Kunskapen om förtrycks- och diskrimineringsmekanismer i möten mellan människor används både för att bättre förstå och utveckla varandra i gruppen, och för att bättre kunna bemöta de människor gruppen arbetar med.

Grundupplägg
Utbildaren börjar med att intervjua deltagarna för att skapa sig en bild av vad som finns av förväntningar, målsättningar och kompetens i gruppen. Därefter hålls en heldagsutbildning då grundläggande teori ges varvat med praktiskt användande av metoden.

Efter denna dag håller gruppen ett eget handledningstillfälle som följs upp av en halvdagsutbildning då deltagarna får utvärdera den egna träffen samt får tillägna sig mer teori och praktiska övningar. Vidare kan halvdagsutbildningar läggas in efter ett antal egna handledningstillfällen i gruppen.
Gruppstorlek egen grupphandledning: 3-8 pers. Gruppstorlek utbildningsträffar: Upp till 15 pers. (alltså 2-5 handledningsgrupper).

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Error: Contact form not found.

Fredrik Eklöf, ledare och ledarutvecklare i privat, idéburen och offentlig sektor

0708-85 91 71, fredrik@fredrikeklof.se

Är kollegial handledning något för ditt team?