دنبال کار هستید ما شما را با نوشتن سوانح ِ ارتباط با کارفرما و پیدا کردن کار به زودترین فرصت کمک خواهیم کرد.

شما به اداره کار راجستر هستید و میخواهید که از طریق ما کار پیدا کنید با ما میتوانید در آدرس ذیل به تماس شوید.

Porslinsgatan 3 i Malmö.

با با مرکز فوبودا در مالمو همکاری میکنم که یک مرکز رضاکار میباشد.

به مسول اداره کار خود بگوید کا شما میخواهید برنامه ستود و مچنینگ را با ما شروع کنید شماره راجستر ما در اداره کار است.

(KA-nummer 10036241).

آدرس Porslinsgatan را مشخص کنید.

اگر مسول اداره کار تعید کند ما میتوانیم به زودترین فرصت شروع کنیم.